💢 رسائل استصحاب

💠 استاد علی فرحانی

🔆 از ابتدای جلد سوم تا صفحه 248

🔰 تعداد جلسات : 76

🔆 سال تدریس : 1400

💢 تدریس شده در مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام