💢 رسائل استصحاب

💠 استاد علی فرحانی

🔆 از ابتدای جلد سوم تا صفحه ۲۴۸

🔰 تعداد جلسات : ۷۶

🔆 سال تدریس : ۱۴۰۰

💢 تدریس شده در مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام